..รายการส่งงานนักเรียน ..ปีการศึกษา 2553

ตรวจดุคะแนนสอบในแต่ละชุดการเรียนรู้

ชุดการเรียนรู้ที่ 1
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ที่ 2
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ที่ 3
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน

ชุดการเรียนรู้ที่ 4
.................
+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน


ชุดการเรียนรู้ที่ 5
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน


ชุดการเรียนรู้ที่ 6
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน

ชุดการเรียนรู้ที่ 7
.................+คะแนนสอบก่อนเรียน
.................+คะแนนสอบหลังเรียน

.
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

.............+ ตรวจสอบเวลาเรียน
.............+ ตรวจสอบคะแนนเก็บ
...................ภาคเรียนที่ 1
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
...................ภาคเรียนที่ 2
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
.............+ ออกเกรด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

.............+ ตรวจสอบเวลาเรียน
.............+ ตรวจสอบคะแนนเก็บ
...................ภาคเรียนที่ 1
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
...................ภาคเรียนที่ 2
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
.............+ ออกเกรด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

.............+ ตรวจสอบเวลาเรียน
.............+ ตรวจสอบคะแนนเก็บ
...................ภาคเรียนที่ 1
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
...................ภาคเรียนที่ 2
.........................หน้าที่ 1
.........................หน้าที่ 2
.............+ ออกเกรด